Learn Mandarin everyday (5) Buying a train ticket
Source: | Author:bq1163 | Published time: 2014-09-17 | 2230 Views | Share:
Time:2010-07-05 16:17:26        Click:301

Buying a train ticket

<1>I’d like to book a ticket to Hongkong.  wǒ yào dìng yìzhāng qù xiāng gǎng de piào.

<2> I’d like to buy a ticket to Shenzhen.   wǒ yào mǎi yìzhāng qù shēn zhèn de piào.

<3>One-way                                                  dān chéng.

<4>Round trips.                                             Shuāng chéng.

<5>How long does the trip take?                   lù shàng duōcháng shí jiān.

<6>two hours.                                                Liǎng ge xiǎoshí.

<7>What time will the train get there?          huǒchē jǐ diǎn dào?      

To know more about Mandarin courses in JOY.

         JOY CHINESE

LANGUAGE TRAINING