Learn Mandarin everyday (4) I’d like to go to the airport
Source: | Author:bq1163 | Published time: 2014-09-17 | 2905 Views | Share:
I’d like to go to the airport

<1>I’d like to go to the aiport.                        wǒ yào qù fēi jī chǎng.

<2>How can I get to the railway station?        Zěnme qù huǒchē zhàn?

<3>Where is the subway station?                 Dì tiě zhàn zài nǎli?

<4>Is it far?                                                  Yuǎn ma?

<5>It is far.                                                   Hěn yuǎn.

<6>It’s not far.                                              bù yuǎn .

<7>What street is it?                                    nǎ tiáo jiē?

<8>Which district is it?                                nǎ gè qū?

<9>Where is the ticket office?           .        shòu piào chù zài nǎli?

<10>to walk                                                zǒu lù.

<11>to take car/bus                                    zuò chē.

<12>to take airplane                                  zuò fēi jī.

<13>to take a train                                     zuò huǒchē.

To know more about Mandarin courses in JOY.

         JOY CHINESE

LANGUAGE TRAINING