Learn Mandarin everyday (3) Taking a taxi
Source: | Author:bq1163 | Published time: 2014-09-17 | 2296 Views | Share:
Taking a taxi

<1>Please stop.                                        Qǐng tíng.

<2>Go straight.                                           yì zhí zǒu.

<3>Turn left.                                                zuǒ guǎi.

<4>Turn right.                                             Yòu guǎi.

<5>U-turn.                                                   Diào tóu.

<6>How much?                                          duō shǎo qián.

<7>Please give me the receipts.            Qǐng gěi wǒ fā piào.

<8>Please give me the change.             Qǐng gěi wǒ zhǎo língqián.

<9>Please hurry up.                                    Kuài yì diǎnr.

<10>Please wait here.                                 Děng yì děng.


To know more about Mandarin courses in JOY.

         JOY CHINESE

LANGUAGE TRAINING