Learn Mandarin everyday (2) Courtesies
Source: | Author:bq1163 | Published time: 2014-09-17 | 2372 Views | Share:
Courtesies

<1>My I have your family name, please?                 Nín guì xìng?

<2>What is your name?                                          Nǐ jiào shénme?

<3>Thank you.                                                        xiè xiè.

<4>You are welcome.                                             bú kè qi.

<5>Sorry.                                                                duì bu qǐ

<6>It doesn’t matter.                                                Méi guānxi.

<7>Good morning.                                                   Zǎoshang hǎo.

<8>Good evening.                                                    wǎnshang hǎo.

<9>Good night.                                                         Wǎn ān.

<10>Excuse me, may I trouble you?                           Máfan nǐ le.

<11>Good bye.                                                         Zài jiàn.

<12>Nice to meet you.                                            Rènshi Nǐ hěn gāoxìng.


To know more about Mandarin courses in JOY.

         JOY CHINESE

LANGUAGE TRAINING